Disclaimer

TOEPASSELIJKHEID
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van de website oudehollandsekerken.nl en gebruik van de daarop te raadplegen informatie en worden in verband met dit gebruik en deze raadpleging geacht telkens stilzwijgend te zijn aanvaard door iedere bezoeker. Stichting Oude Hollandse Kerken kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder vooraankondiging aanpassen of wijzigen.

EIGENDOMS- EN GEBRUIKERSRECHTEN
De informatie, tekst, afbeeldingen, foto's en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website, waarin substantieel is geȉnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Teksten en foto's mogen alleen worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt met voorafgaande toestemming van Stichting Oude Hollandse Kerken en rechthebbenden.

GEBRUIKTE FOTO'S EN TEKENINGEN
De Stichting Oude Hollandse Kerken heeft haar uiterste best gedaan rechthebbenden van fotomateriaal, tekeningen en overige afbeeldingen te achterhalen en afspraken mee te maken, voor zover het materiaal niet vrij van rechten is of eigendom van de Stichting Oude Hollandse Kerken. Mocht u menen rechthebbende te zijn van gepubliceerd materiaal en er zijn geen afspraken met u gemaakt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op de website oudehollandsekerken.nl is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Het kan echter nog steeds mogelijk zijn dat verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aanwezig is. Stichting Oude Hollandse Kerken is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door oudehollandsekerken.nl of anderszins langs elektronische weg. Stichting Oude Hollandse Kerken aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Amsterdam, maart 2013